Pełna księgowość – księgi rachunkowe

Usługi w zakresie prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych): opracowywanie Planu Kont, tworzenie polityki rachunkowości, sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, dekretacja dokumentów, zapisy w księgach handlowych, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie rejestru VAT (zakupów i sprzedaży), deklaracje VAT i VAT UE, rozliczenia i deklaracje podatkowe, monitoring płatności, uzgadnianie kont rozrachunkowych,…

Read more

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Usługi w zakresie prowadzenia PKPiR: sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, księgowanie w PKPiR, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia, rozliczenia z ZUS, US i urzędami, prowadzenie rejestru VAT (zakupów i sprzedaży), deklaracje VAT i VAT UE, sporządzenie zeznania rocznego. Przejdź do Cennika…

Read more

Ryczałt

Usługi w zakresie prowadzenia ryczałtu: ewidencja sprzedaży, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia, rozliczenia z ZUS i urzędami, prowadzenie rejestru VAT (zakupów i sprzedaży), deklaracje VAT i VAT UE, sporządzanie rozliczenia rocznego. Przejdź do Cennika…

Read more

Kadry i płace – obsługa kadrowo-płacowa

Usługi w zakresie obsługi kadrowej: przygotowywanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (m.in. umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwo pracy), prowadzenie akt osobowych pracowników, nadzór nad szkoleniami BHP, P.POŻ i badaniami pracowników, sporządzanie harmonogramów czasu pracy, sporządzanie list obecności, sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, zaświadczeń dotyczących zatrudnienia, obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilno-prawnych…

Read more

Optymalizacje podatkowe

Optymalizacja podatkowa – czyli jak płacić niższe podatki w firmie. Każdy przedsiębiorca ma możliwość płacić niższe podatki, wykorzystując możliwości jakie dają przepisy podatkowe. Korzystanie z optymalizacji podatkowej pozwala obniżyć obciążenia podatkowe, a tym samym poprawić płynność finansową firmy i jej wynik finansowy. Analizujemy stosowane przez Klienta rozwiązania podatkowe i w miarę możliwości sugerujemy zastosowanie najkorzystniejszych…

Read more

Pozostałe Usługi

Przygotowywanie raportów finansowych: analiz finansowych, kalkulacji kosztów, przepływów pieniężnych, pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, wystawianie not odsetkowych, wystawianie not korygujących, przygotowywanie wezwań do zapłaty, nadzór nad inwentaryzacją, raporty kasowe. Przejdź do Cennika…

Read more
Biuro polecane przez iKsiegowosc24
Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24