Kadry i płace – obsługa kadrowo-płacowa

Usługi w zakresie obsługi kadrowej:
przygotowywanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (m.in. umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwo pracy),
prowadzenie akt osobowych pracowników,
nadzór nad szkoleniami BHP, P.POŻ i badaniami pracowników,
sporządzanie harmonogramów czasu pracy,
sporządzanie list obecności,
sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,
obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
Obsługa w zakresie sprawozdawczości GUS


Usługi w zakresie obsługi płacowej:

sporządzanie listy płac z umów o pracę,
sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
przygotowywanie miesięcznych pasków wypłat,
prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców,
sporządzanie deklaracji podatkowych,
sporządzanie rocznych informacji o dochodach,
sporządzanie rocznego obliczenia podatku.

Prowadzenie dokumentacji ZUS:
sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS,
sporządzanie deklaracji ZUS,
prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze),
przygotowanie raportów RMUA za okresy miesięczne,
przygotowywanie przelewów na poszczególne fundusze.

Przejdź do Cennika

Biuro polecane przez iKsiegowosc24
Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24