Pełna księgowość – księgi rachunkowe

Usługi w zakresie prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych):
opracowywanie Planu Kont,
tworzenie polityki rachunkowości,
sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
dekretacja dokumentów,
zapisy w księgach handlowych,
ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
prowadzenie rejestru VAT (zakupów i sprzedaży),
deklaracje VAT i VAT UE,
rozliczenia i deklaracje podatkowe,
monitoring płatności, uzgadnianie kont rozrachunkowych,
potwierdzenia sald należności,
sprawozdawczość na potrzeby GUS,
sporządzanie zestawienia obrotów i sald,
sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat,
sporządzanie raportów kasowych,
sporządzanie miesięcznych raportów na życzenie klienta.

Przejdź do Cennika

Biuro polecane przez iKsiegowosc24
Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24